Tuesday, February 15, 2011

HUJAH MENOLAK PENGGUNAAN KALIMAH-SAMB BIL 2

Hujah-hujah Menolak Alasan Pihak Gereja Katolik


Alasan pertama: Mendakwa mereka mengikut Bible. Bible dalam bahasa

Melayu menggunakan ‘Allah’ sebagai terjemahan istilah God dan ‘Tuhan’

sebagai terjemahan untuk istilah Lord.

Hujah-hujah Menolak:

a) Kalimah ‘Allah’ adalah kata nama khas berasal daripada bahasa Arab.

Kalimah ini tidak boleh digunakan dalam bentuk atau makna-makna lain.

Menurut nahu Arab, kalimah ini tidak boleh diumum, dikecil, dilelaki,

diperempuan atau diterbitkan nama-nama lain daripadanya. Kalimah ‘Allah’

adalah bebas dari segi struktur nahu dan maknanya dari segala korupsi. Kita

tidak boleh memanipulasikannya dengan apa cara sekalipun dalam bahasa

asalnya. Dari segi struktur linguistik, kalimah ‘Allah’ lebih superior

daripada apa jua perkataan daripada apa jua bahasa dalam memelihara dan

mempertahankan makna ke-Esaan dan keunikan satu-satunya Tuhan yang

layak disembah 2 . Oleh kerana itu, umat Islam tidak sekali-kali

menterjemahkan ‘Allah’ kepada apa jua bahasa melainkan dikekalkan

lafaznya yang asal iaitu ‘Allah’.

2 _______(1990), Mengapa Kalimah Allah?, Bahagian Hal Ehwal Islam, JPM KL, hal. 32-33.

3

b) Di peringkat antarabangsa, penggunaan kalimah ‘Allah’ dari segi istilah

adalah amat sinonim dengan agama dan umat Islam. Ia diiktiraf oleh kamuskamus

serta eksiklopedia terkemuka di dunia. Antaranya:

i. Kamus Oxford - Allah : Name of God among Muslims3.

ii. Eksiklopedia Britannica - Allah : “God”, the one and only God in

the religion of Islam4.

iii. Eksiklopedia Katolik - Let it be noted that although Allah is an

Arabic term, it is used by all Moslems, whatever be their language,

as the name of God5.

c) Dalam konteks Malaysia kalimah ‘Allah’ tidak diterjemahkan kepada

bahasa Melayu atau bahasa Malaysia malah ia dikekalkan tanpa terjemahan.

Oleh itu kalimah ‘Allah’ di Malaysia adalah merujuk terus kepada makna

yang terkandung di dalam teks al-Quran tanpa pengubahsuaian pada lafaz

(terjemahan) mahupun maksud kalimah tersebut. Ini terbukti sebagaimana

definisi ‘Allah’ yang kemukakan oleh Kamus Dewan Edisi Empat:

Allah : Ar (Asal bahasa Arab) Tuhan (Yg Esa); ~ azzawajalla Tuhan Yg

Maha Baik dan Maha Mulia; ~ subhanahu wa taala terpujilah Tuhan yg

Maha Tinggi6.

Kamus Pelajar pula mendefinisikan kalimah ‘Allah’ seperti berikut:

Tuhan Yang Maha Esa, Yang bersifat dengan sifat-sifat Yang Maha

Sempurna dan Yang mencipta alam ini7.

Oleh itu kalimah ‘Allah’ tidak boleh dianggap sebagai terjemahan tuhan

dalam bahasa Melayu atau ‘god’ dalam bahasa Inggeris kerana ia adalah

lafaz bahasa Arab yang dikekalkan sebagai mematuhi kitab suci umat Islam

yang telah membudaya dalam masyarakat Islam dan dimaklumi sebaiknya

oleh bukan Islam di negara ini.

d) Perbuatan pihak Gereja Katolik menterjemahkan perkataan ‘god’ kepada

‘Allah’ juga tidak menepati istilah yang digunapakai oleh masyarakat di

negara ini. Perkataan ‘god’ menurut Kamus Dewan Inggeris-Melayu ialah:

n 1. male deity, dewa, tuhan; (archaic) betara: the Greek ~s, dewadewa

Yunani; 2. idol, berhala, patung; 3. so., st. deified, tuhan: money

3 A.S Hornby(1985), Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English, Oxford

University Press, Great Britain, p. 23.

4 http://www.britannica.com/eb/article-9005770/Allah. Dilayari pada 8 Jun 2008.

5 http://www.newadvent.org/cathen/01316a.htm. Dilayari pada 8 Jun 2008.

6 http://sbmb.dbp.gov.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp.aspx. Dilayari pada 8 Jun

2008.

7 Ibid.

4

has become his ~, wang telah menjadi tuhan baginya; make a ~ of /so.,

st/, bertuhankan /sso, sst/; 4. G~, Tuhan; (in Islam) Allah8.

Takrifan ini dibuat oleh Kamus Dewan berdasarkan budaya yang menjadi

amalan masyarakat di negara ini. Ini bermakna ‘god’ bagi selain Islam

diterjemahkan sebagai dewa dan tuhan. Manakala ‘God’ (huruf ‘g’ besar) ia

digunakan sebagai kata ganti nama yang merujuk kepada ‘Allah’ dan bukan

terjemahan bagi kalimah ‘Allah’ dalam bahasa Inggeris (seperti pada takrif

no. 4 di atas). Ia seperti juga umat Islam menggunakan huruf besar untuk

setiap huruf pertama bagi kata-kata ganti nama yang lain apabila merujuk

kepada ‘Allah’ seperti Aku, Kami, Dia dan Engkau.

e) Bible bahasa Melayu yang didakwa sebagai rujukan kepada penggunaan

kalimah ‘Allah’ juga tidak boleh diterima berdasarkan faktor kredibiliti

penterjemahan dan perundangan Malaysia. Maksud kredibiliti

perterjemahan iaitu sehingga kini tidak diketahui pihak berautoriti yang

terlibat dalam penterjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu (misalnya

adakah Dewan Bahasa dan Pustaka dirujuk dalam hal ini?). Tambahan pula,

faktor perundangan menegah penggunaan kalimah-kalimah tertentu yang

menjadi hak eksklusif umat Islam untuk digunakan oleh bukan Islam. Oleh

itu alasan yang mengatakan mereka merujuk kepada Bible bahasa Melayu

adalah tertolak dengan sendirinya kerana kesahihan penterjemahan Bible

tersebut boleh dipertikai.

Alasan kedua: mendakwa bahawa mulai awal abad ke-19, para penganut Katolik

di Malaya telah pun memiliki buku-buku doa dalam bahasa Melayu dan perkataan

‘Allah’ telah digunakan sebagai terjemahan kepada istilah God. Para penganut

Katolik Malta juga menggunakan perkataan ‘Allah’ untuk merujuk kepada Tuhan

dan demikian juga masyarakat Kristian di Indonesia, Pakistan dan Asia Barat.

Hujah-hujah Menolak

a) Alasan ini adalah bertitik tolak daripada sejarah kedatangan mubaligh

Kristian ke Tanah Melayu dan Nusantara. Sejarah telah mencatatkan antara

misi utama kedatangan penjajah Barat ke Asia Tenggara adalah untuk

mengaut hasil bumi dan menyebarkan agama Kristian ke seluruh rantau ini.

Antara usaha-usaha yang giat dilakukan oleh para mubaligh ini ialah

menterjemahkan Bible ke dalam bahasa penduduk tempatan termasuk

menjalankan upacara keagamaan dalam bahasa yang difahami oleh

masyarakat setempat.

Sebagai contoh, terjemahan Bible oleh Dr. Mekhior Leidekler dalam tahun

1733, telah diterima sebagai satu hasil terjemahan yang standard dan

digunakan dengan meluas pada abad ke-18 dan ke-19 di Semenanjung

Tanah Melayu dan Indonesia9. Kegiatan menterjemah Bible ini telah terus

8 http://sbmb.dbp.gov.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp.aspx. Dilayari pada 8 Jun

2008.

9 Neill,S(1956). Colonialism and Christian Missions. London: Lutterworth Press, hal. 77.

5

meningkat dengan munculnya penjajah Inggeris di Tanah Melayu selepas

menguasai Pulau Pinang pada tahun 1786 dan Melaka pada tahun 1795.

Stamford Raffles ialah seorang tokoh penjajah Inggeris yang terlibat secara

langsung dalam kegiatan mengembangkan agama Kristian menerusi

kegiatan menyebar terjemahan kitab Bible.

Dalam tahun 1852 versi terjemahan dalam tuliasan rumi dan jawi diterbit

dan disebarkan dengan meluas di Tanah Melayu. Stamford Raffles juga

merupakan seorang penyokong kuat usaha para mubaligh Protestant dari

Pertubuhan Mubaligh London yang berhasrat untuk mendirikan pusat

percetakan di Melaka, Pulau Pinang, Singapura dan Betawi. Selain

mencetak terjemahan Bible, kegiatan percetakan ini juga menerbitkan

majalah-majalah Melayu yang mengandungi pelbagai bidang ilmu

pengetahuan yang diselitkan dengan propaganda Kristian dengan bertujuan

pengembangan agama di Tanah Melayu. Sekitar tahun 1821 – 1905 pelbagai

majalah diterbitkan seperti Buletin Arifin, Cermin Mata, Sahabat dan Warta

Melayu10.

Kegiatan menyebarkan bahan propaganda Kristian ini kemudiannya telah

disertai oleh para paderi Protestant dari Amerika Syarikat yang mewakili

Lembaga Pesuruhjaya-pesuruhjaya Amerika di Luar Negeri (The America

Board of Commisioners of Foreign Missions)11.

Kesemua fakta ini menunjukkan ada alasan yang nyata untuk kerajaan tidak

membenarkan pihak Kristian pada hari ini menggunakan kalimah ‘Allah’ di

dalam Bible bahasa Melayu. Ini kerana terjemahan tersebut tidak

melambangkan literature sebenar doktrin agama Kristian sebaliknya bahasa

hanya dieksploitasi sebagai perantara untuk menyebarkan dakyah Kristian.

b) Percubaan untuk membandingkan Malaysia dengan negara-negara lain yang

menggunakan kalimah ‘Allah’ bagi merujuk kepada ‘god’ juga tertolak. Ini

kerana setiap bahasa yang digunakan oleh setiap bangsa di negara tertentu

mempunyai sejarah dan kebudayaan yang berbeza. Dalam kes ini latar

belakang bahasa Melayu yang digunakan oleh penduduk Malaysia lahir

daripada rahim agama Islam dan kebudayaan Melayu – budaya Melayu itu

sendiri terhasil daripada agama Islam. Oleh itu, ia wajib mencerminkan

kelaziman Melayu yang berpunca daripada agama Islam. Ini sudah tentu

berbeza dengan latar belakang bahasa Melayu yang terdapat di Indonesia

dan Singapura.

c) Berkenaan penggunaan kalimah ‘Allah’ oleh penganut Kristian di Asia

Barat juga tidak boleh dijadikan hujah. Bangsa Arab bukan Islam

sememangnya telah lama menggunakan kalimah ‘Allah’ berdasarkan faktor

teologi dan kebudayaan yang telah sedia wujud di Asia Barat. Perkara ini

dijelaskan sendiri oleh al-Quran apabila al-Quran datang untuk menjernih

10 Ibid, hal. 180-181.

11 Ibid.

6

dan menyucikan semula penyalahgunaan maksud kalimah ‘Allah’ yang

digunapakai oleh golongan Jahiliyyah dan ahli kitab yang terdiri daripada

Yahudi dan Nasrani.

d) Dalam konteks etimologi dan semantik pula, alasan Gereja Katolik untuk

merujuk kepada masyarakat Kristian Arab adalah tersasar jauh. Mereka

tidak boleh membandingkan apa yang berlaku kepada Kristian Arab dengan

Kristian di Malaysia. Apa yang berlaku di negara-negara Arab ialah pihak

Kristian Arab menterjemahkan Bible daripada bahasa Suryani (Syria/Syam)

atau Aramik dan bahasa Ibrani (Hebrew) kepada bahasa Arab. Perlu

diketahui bahasa Arab, Aramik dan Ibrani berada dalam rumpun bahasa

yang sama iaitu rumpun Semitik. Oleh itu, Kristian Arab mempunyai hak

untuk berhujah bahawa kalimah ‘Allah’ berkemungkinan berasal daripada

nama asal tuhan mereka dalam bahasa Aramik atau Ibrani. Tetapi apa pula

rasional pihak gereja Kristian untuk menterjemahkan ‘god’ dalam Bible

bahasa Inggeris kepada ‘Allah’ dalam Bible bahasa Melayu? Bukankah

kedua-duanya adalah dua rumpun bahasa yang jauh berbeza dari segi

etimologi dan semantik bahkan suasana yang membudayai penggunaan

bahasa-bahasa itu?

Alasan ketiga: Mendakwa ayat-ayat al-Qur’an sendiri telah menunjukkan

bahawa golongan bukan Islam juga telah menggunakan lafaz Allah.

Hujah-hujah menolak:

a) Antara ayat yang sering dirujuk oleh pihak gereja Katholik ialah surah al-

‘Ankabut ayat 61:


Maksudnya: Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya

kepada mereka (yang musyrik) itu: “Siapakah yang menciptakan langit dan

bumi dan memperjalankan matahari dan bulan?” Sudah tentu mereka akan

menjawab: “Allah”. Maka mengapa mereka terpedaya?.

Begitu juga surah al-Ma’idah ayat 73:Maksudnya: Demi sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata:

“Bahawasanya Allah ialah salah satu daripada tiga tuhan”. Padahal tiada

Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika

mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orangorang

yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak

terperi sakitnya.

Kedua-dua ayat tadi sebenarnya tidak boleh menjadi hujah bagi golongan

bukan Islam untuk menggunakan kalimah ‘Allah’. Ia berdasarkan alasanalasan

berikut:

i. Dalam surah al-‘Ankabut ayat 61, al-Qur’an hanya merakamkan

sejauhmana kefahaman masyarakat Arab Jahiliyyah menggunakan

kalimah ‘Allah’. Ia bukan untuk mengiya atau membenarkan

penggunaan tersebut. Sebaliknya ia mahu menjelaskan bagaimana

kalimah ‘Allah’ sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Islam.

Daripada informasi ayat-ayat seperti ini, al-Qur’an menjelaskan orang

Arab Jahiliyyah hanya mengenal Allah sebagai (1) pencipta langit dan

bumi; (2) yang memudahkan peredaran matahari dan bulan; (3) yang

menurunkan air dari langit; dan (4) tempat menggantungkan harapan.

Konsep ini jelas bertentangan dengan konsep ‘Allah’ yang sebenar

iaitu sebagai Zat yang wajib disembah dan tidak dipersekutukan12.

ii. Manakala surah al-Ma’idah ayat 73 pula tidak boleh menjadi alasan

kepada pihak Kristian untuk menggunakan kalimah ‘Allah’. Ini

kerana Allah SWT sendiri menafikan golongan yang mengatakan Zat-

Nya itu satu oknum daripada tiga oknum (triniti). Malah mereka

dianggap kafir13. Ini bermakna sebutan ‘Allah’ yang keluar dari lidah

golongan Kristian itu adalah sia-sia dan tiada nilai di sisi Allah kerana

ia tidak merujuk kepada kalimah ‘Allah’ yang sebenar. Sebagaimana

maklum, kalimah ‘Allah’ merujuk kepada zat (esensi) yang

dinamakan. Sebagai perumpamaan mudah, perkataan ‘kereta’ adalah

merujuk kepada kenderaan bermotor. Oleh itu, tiada makna bagi orang

yang menggunakan perkataan ‘kereta’ untuk merujuk kepada alat

menjahit pakaian. Sekiranya ia masih menggunakan perkataan ‘kereta’

tetapi merujuk kepada alat yang salah, ini bermakna penggunaan

perkataan itu adalah sia-sia dan tidak bermakna.

b) Menjadikan al-Quran sebagai rujukan untuk menyokong alasan golongan

bukan Islam menggunakan kalimah ‘Allah’, bukanlah satu alasan bagi

Gereja Katolik tetapi hujah bagi umat Islam. Ia melambangkan kegagalan

Gereja Katolik untuk berhujah berasaskan teks asal kitab agama mereka.

Bagi umat Islam, ini menjadi bukti bahawa al-Quran merupakan kitab suci

yang memiliki fakta-fakta yang utuh dan konsisten. Ia juga menjadi bukti

bahawa Gereja Katolik menggunakan al-Quran sebagai sumber paling

12 Tafsir Ibn Kathir, j. 6, hal. 403.

13 Tafsir al-Tabari, j. 10, hal. 482.

8

dipercayai untuk mengakui ‘Allah’ sebagai nama tuhan berbanding berhujah

berdasarkan perbahasan sejarah dan ilmu bahasa. Oleh yang demikian,

fakta-fakta mengenai ‘Allah’ sepertimana yang dibentangkan oleh al-Quran

juga hendaklah diterima.

Atau adakah Gereja Katolik ingin mengatakan bahawa lafaz ‘Allah’ di

dalam al-Quran itu merujuk kepada lafaz Elohim dalam kitab asal mereka

berbahasa Ibrani? Jika kalimah ‘Allah’ dan Elohim itu merujuk kepada

hakikat yang sama, mengapa pula konsepnya berbeza. Al-Qur’an

mengatakan Allah itu Maha Esa dan tidak mempunyai anak sebaliknya

Gereja Katolik berpegang kepada konsep triniti. Ini sekaligus memberi

makna konsep ‘Allah’ di dalam Islam adalah amat konsisten sehingga umat

Islam tidak perlu menterjemahkannya kepada mana-mana bahasa dunia. Ia

berbeza dengan konsep ketuhanan agama Kristian yang tidak memiliki

sumber yang jelas dan konsisten sehingga memerlukan penterjemahan dan

pinjaman daripada bahasa lain.

Alasan keempat: Mendakwa bahawa segmen (terjemahan) dalam Bahasa

Malaysia diwujudkan untuk memenuhi keperluan kepelbagaian etnik dan bahasa

yang wujud di Malaysia sebagaimana yang wujud dalam populasi penganut

Katolik di Malaysia.

Hujah-hujah Menolak:

a) Alasan penterjemahan kepada Bahasa Malaysia sebagai lambang

kepelbagaian yang wujud dalam populasi masyarakat Kristian Katolik juga

tidak boleh diterima. Perlu diketahui bahawa bahasa Malaysia berasal

daripada Bahasa Melayu. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menyebut

Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia. Perlu

diingat bahawa ketika perlembagaan digubal, istilah “Malaysia” belum

wujud. Oleh itu, apabila kita merujuk kepada bahasa Malaysia ia sudah tentu

merujuk kepada bahasa Melayu yang sekaligus merujuk kepada masyarakat

Melayu Islam. Justeru peristilahan-peristilahan khusus yang telah menjadi

syiar dan perlambangan kepada masyarakat Melayu Islam sudah tentu tidak

sekali-kali boleh diubah konsepnya untuk diterap kepada satu budaya dan

agama yang lain.

b) Memaksakan penggunaan kalimah ‘Allah’ dalam kalangan Kristian Katolik

yang bertutur dalam bahasa Melayu di negara ini juga, secara logiknya

sudah pasti memberi kesan negatif terhadap konsep ketuhanan dalam agama

Kristian. Telah dimaklumi bahawa kalimah ‘Allah’ itu adalah kalimah yang

didominasi oleh umat Melayu Islam secara politik dan kebudayaan yang

terdiri daripada 60% penduduk Malaysia berbanding hanya 9.1% penganut

Kristian pelbagai mazhab. Bukankah dengan penggunaan peristilahan yang

sama bakal menimbulkan kecelaruan dalam kalangan penganut Kristian

berbahasa Melayu sendiri? Justeru, penterjemahan yang lebih tepat seperti

‘Tuhan’ sepatutnya digunakan oleh Gereja Katolik bagi menjamin

9

kepercayaan agama Kristian sentiasa terpelihara selain mengelakkan

kekeliruan.

Alasan kelima: Mendakwa kerajaan tidak mempunyai hak untuk campurtangan

di dalam urusan dalaman gereja berdasarkan hak yang diberi oleh Perkara 11(3a)

Perlembagaan Persekutuan.

Hujah-hujah menolak:

a) Alasan ini adalah tidak benar sama sekali. Sebaliknya kerajaan telah diberi

hak oleh Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 11(4) (untuk mengawal

atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama

antara orang-orang yang menganuti ugama Islam). Di bawah peruntukan ini

kerajaan (sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri) telah

menggubal undang-undang mengawal dan menyekat pengembangan agamaagama

bukan Islam terhadap umat Islam. Sebagai contoh Enakmen Kawalan

dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Negeri Terengganu 1980,

Seksyen 9 menyebut; (melarang seseorang (bukan Islam) daripada

menggunakan perkataan-perkataan tertentu baik dalam tulisan, ucapan atau

kenyataan untuk menggambarkan antaranya kepercayaan atau konsep manamana

agama bukan Islam. Perkataan-perkataan itu termasuklah Allah, Ilahi,

Rasul, Nabi, Wahyu, Iman, Imam, Syariah, Ulama, Dakwah, Ibadah, Injil

dan lain-lain). Peruntukan ini jelas menunjukkan bahawa menggunakan

kalimah ‘Allah’ sebagai terjemahan kepada perkataan ‘god’ di dalam Bible

adalah menyalahi undang-undang yang sedang berkuatkuasa di negara ini.


Oleh itu, ia tidak boleh disifatkan sebagai urusan dalaman gereja.
 
bersambung....

HENTIKAN FESYEN LUCAH INI!!! (Tudung + Leggings)


Penulis : Ntah apa-apa fesyen ni..