Monday, February 28, 2011

BOLEHKAN ZAKAT DIBERIKAN KEPADA BUKAN ISLAM

BOLEHKAH BERI ZAKAT KEPADA BUKAN MUSLIM?
Prof Madya Dr Mohd Asri bin Zainul AbidinSoalan: Prof Madya Dr Asri, saya ingin bertanya mengenai bolehkah orang bukan Islam mendapat peruntukan z akat. Saya difahamkan ada pendapat yang menyatakan golongan muallaf yang berhak dapat
zakat itu, ada pendapat kata termasuk yang bukan muslim. Begitu juga fakir miskin. Tapi ada yang beritahu tidak boleh. Sehingga timbul isu politik. Saya rasa di Malaysia ini kita patut faham Islam dengan lebih luas. Harap tuan dapat berikan pencerahan kepada kami.
Nuruddin, Selangor.


Jawapan Prof Madya Dr MAZA: Terima kasih saudara yang bertanya. Usaha saudara dan rakan-rakan untuk memahami Islam dengan lebih luas adalah sesuatu yang terpuji. Apatah lagi dalam isu-isu muamalat yang membabit interaksi antara agama yang memberi impak kepada perkembangan Islam. Untuk menjawab persoalan saudara, di sini saya sebutkan beberapa perkara;


1. Masalah bolehkah bahagian sadaqah wajib atau yang dinamakan z akat diberikan kepada bukan muslim adalah masalah khilafiyyah (perbezaan pendapat) dalam kalangan fuqaha (sarjana fekah). Al-Imam al-Syafi’i r.h (w. 204H) berpendapat tidak boleh. Pendapat yang sama dikeluarkan oleh fuqaha lain. Pendapat ini beliau sebutkan dalam karyanya yang terkenal al-Umm, katanya:


“Golongan muallaf (mereka yang dijinakkan jantung hati) ialah sesiapa yang masuk ke dalam Islam. Tidak diberikan sadaqah ( z akat) kepada musyrik untuk menjinakkannya dengan Islam. Jika ada yang berkata: Ketika peperangan Hunain Nabi telah berikannya kepada sebahagian muallaf dari kalangan musyrikin. (Jawapannya) itu adalah pemberian dari harta fai (harta rampasan), atau dari harta Nabi s.a.w sendiri. Bukan dari harta z akat”. (al-Umm, 2/338. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi).

2. Pendapat al-Imam al-Syafi’i r.h tersebut telah menjadi pegangan dalam Ma z hab al-Syafi’i. Maka, kita dapati tokoh-tokoh dalam ma z hab al-Syafi’i akan menegaskan hal yang sama. Ini seperti al-Imam al-Syira z i dalam al-Muha z z ab, al-Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ dan lain-lain. Berdasarkan asas ‘kekufuran’ itu menghalang bukan muslim menerima peruntukan z akat, maka –dalam Ma z hab al-Syafi’i mereka tidak boleh menerimanya samada atas tiket kefakiran ataupun muallaf.


3. Adapun jika kita melihat pendapat yang lain, sebahagian para fuqaha menyatakan mereka boleh menerima zakat atas peruntukan ‘al-muallafah qulubuhum’ iaitu yang dijinakkan jantung hati mereka kepada Islam. Ini seperti yang dinaskan oleh al-Quran dalam Surah al-Taubah ayat 60. Peruntukan ini merangkumi mereka yang masih kafir dan yang telah menjadi muslim. Kata al-Imam Ibn Qudamah (w. 620):


“Muallaf itu dua bahagian: kuffar dan muslimin yang mana mereka itu pemimpin yang ditaati dalam kaum dan keluarga mereka. Bahagian kuffar ini pula ada dua kelompok: pertama; orang yang diharapkan dia menganut Islam, maka diberikan zakat agar hasrat keislamannya bertambah dan jiwanya cenderung kepada Islam, lalu dia menjadi muslim…kelompok kedua; orang yang dibimbangi kejahatannya. Diharapkan dengan pemberian kepadanya akan menghalang kejahatannya dan mereka yang bersamanya..” (Ibn Qudamah, al-Mughni 9/317. Kaheran: Hijr).
4. Inilah pendapat yang ditarjihkan (dinilai lebih kuat penghujahannya) oleh Dr Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Zakah, Dr ‘Abd al-Karim Zaidan dalam al-Mufassal, juga Dr ‘Umar Sulaiman al-Asyqar dalam kertas Ta’lif al-Qulub ‘ala al-Islam bi Amwal al-Sadaqah dan lain-lain. Maka, berdasarkan pendapat ini boleh diberikan z akat bahagian muallaf kepada bukan muslim yang berpengaruh dalam kaum atau masyarakat mereka yang diharapkan pemberian itu menggalakkan dia atau pengikutnya menerima Islam, atau mengurangkan sikap permusuhan dengan Islam. Pendapat ini disokong oleh pelbagai riwayat yang mana Nabi s.a.w memberikan kepada pemimpin-pemimpin Arab yang masih kafir seperti Sofwan bin Umayyah. Sehingga Sofwan pernah berkata:
“Demi Allah! Rasulullah s.a.w memberikan kepadaku begitu banyak. Dahulunya, dia adalah orang yang paling aku benci. Dia terus memberi kepadaku sehingga dia menjadi orang yang paling aku sayangi” (Riwayat Muslim).


5. Walaupun Ma z hab al-Syafi’i dan selainnya menyatakan bahawa nas Surah al-Taubah itu bermaksud mereka yang sudah menganut Islam dan kisah Nabi s.a.w memberikan harta kepada pembesar-pembesar Arab yang masih kafir itu diambil dari peruntukan selain z akat, namun di sana ada ayat al-Quran lain yang menunjukkan bahawa Nabi memberikan sadaqah ( z akat) kepada bukan muslim. Firman Allah dalam Surah al-Taubah ayat 58-59: (maksudnya)


“dan antara mereka ada yang mencelamu (wahai Muhammad) mengenai (pembahagian) sedekah-sedekah ( z akat); oleh itu jika mereka diberikan sebahagian daripadanya (mengikut kehendak mereka) mereka suka, dan jika mereka tidak diberikan dari z akat itu (menurut kehendaknya), (maka) dengan serta merta mereka marah. Dan (alanglah baiknya) kalau mereka berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah dan RasulNya kepada mereka dan berkata: “cukuplah Allah bagi kami; Allah akan memberi kepada kami dari limpah kurniaNya, demikian juga RasulNya; Sesungguhnya kami sentiasa berharap kepada Allah”.


Kata Dr ‘Umar Sulaiman al-Asyqar:


“Nas ini amat jelas bahawa golongan ini yang mendapat sadaqat ( z akat), pemberian tersebut adalah untuk menjinakkan jantung hati mereka kepada Islam. Pastinya belum menganut Islam jantung hati yang orang mencela Rasulullah s.a.w mengenai z akat”. (ibid).


Ertinya, mereka itu belum menganut Islam, jika tidak, mana mungkin mereka mencela Rasulullah s.a.w kerana itu perbuatan yang kufur. Justeru, ayat ini memberi maksud Rasulullah s.a.w memberikan z akat kepada bukan muslim untuk dijinakkan jantung hati mereka pada z aman baginda.


6. Bagi saya, pendapat yang membolehkan z akat bahagian muallaf diberikan kepada bukan muslim dengan tujuan dakwah adalah lebih kukuh dan sangat relevan untuk masa kini. Hari ini Islam disalahfahami dan dituduh sebagai agama yang negatif. Pemberian z akat kepada muallaf yang sudah muslim dan belum muslim dapat membantu memelihara keindahan Islam. Jika kita bimbang aktiviti dakwah agama lain yang menggunakan sumbangan kewangan dan bantuan, mengapa tidak kita mengamalkan pendapat para ulama yang membolehkan pemberian z akat muallaf kepada mereka yang bukan muslim untuk menarik minat mereka kepada Islam?!
7. Selain dari peruntukan z akat kepada bukan muslim atas nama muallaf, para ulama juga berbe z a pendapat tentang peruntukan z akat fakir miskin kepada bukan muslim. Jumhur (majoriti) berpendapat tidak boleh. Namun, Dr Yusuf al-Qaradawi mentarjihkan bahawa ia dibolehkan (lihat: Fiqh al-Zakat, 2/707) . Antara dalil dalam hal ini, Saidina ‘Umar ketika membaca firman Allah dalam Surah al-Taubah ayat 60 itu: (maksudnya)


“Sesungguhnya sadaqat ( z akat) itu untuk golongan fakir…”, beliau berkata: “Di z amanku ini mereka itu adalah Ahli Kitab (Yahudi dan Kristian)” (Riwayat Ibn Abi Syaibah).8. Para sarjana fekah bersepakat bahawa peruntukan z akat tidak boleh diberikan kepada kuffar yang memerangi Islam atau golongan kafir harbi. Ini berasaskan firman Allah: (maksudnya):


“Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan memeberikan sumbangan harta kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana ugama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana ugama (kamu), dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. dan (ingatlah), sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang z alim”. (Surah al-Mumtahanah 8-9).


Namun bagi yang tidak memerangi Islam; samada mereka warga negara umat Islam, atau yang ada perjanjian keamanan dengan kerajaan umat Islam, atau anak-anak dan kaum wanita kafir harbi yang bapa mereka memerangi tetapi mereka tidak terlibat, boleh diberikan peruntukan z akat muallaf atau fakir miskin ini.9. Institusi zakat sebenarnya, jika berperanan dengan betul akan membangun umat Islam, dakwah Islam dan membina imej yang baik untuk masyarakat Islam. Jika z akat diuruskan dengan baik, banyak yang dapat dilakukan. Hanya kepada Allah tempat kita mengadu!

Thursday, February 24, 2011

KENALI ARIEL SHARON LAKNATULLAH (MANTAN PM ISRAEL)


Gambar di atas ialah gambar PATUNG Ariel Sharon yang koma dan mampu bergerak untuk membangkitkan semangat bangsa israel baru baru ini. Ada yang menentang dengan tindakan ini. Mantan Perdana Menteri Israel itu telah koma selama 5 tahun ( bayangkan rupanya). Minggu lalu keluarganya memutuskan untuk merawat bekas orang nombor satu Israel itu di rumah.
Pada pagi Jumaat lalu, kelihatan ambulan membawa bekas perdana menteri Israel. Ambulans dari unit intensive care yang membawa Ariel berjalan dengan kawalan ketat polis menuju Sycamore Farm, kediamannya yang terletak di bagian selatan Israel.Shlomo Noi, ketua unit Sheba Hospital, dekat Tel Aviv, menyatakan pada radio Angkatan Darat Israel bahawa Ariel Sharon akan di bawa kembali ke hospital pada hari minggu untuk dibuat latihan beberapa kali sebelum dapat dipastikan bahawa dia boleh diubati di rumah secara tetap.Pada 4 Januari 2006, ia mengalami stroke menyebabkan dia koma dan tak tidak pulih sehingga kini. Sharon, 82 tahun, dipandang sebagai tokoh penuh kontroversi oleh banyak pihak di dalam dan luar Israel. Penyokongnya menyanjungnya sebagai pemimpin yang cuba memulihkan keamanan tanpa mengorbankan kepentingan keselamatan Israel. Manakala umat Islam menggelarnya penjenayah perang kerana jenayah yang didakwa berkaitan pembunuhan ramai-ramai Sabra dan Shatila pada tahun 1982Bekas Perdana Menteri Israel ke 11 yang menjadi Jeneral semasa peristiwa Nakbah pada tahun 1948 yang membawa malapetaka kepada rakyat Palestin.Pada awalnya, Sharon dimasukkan ke hospital kerana berlaku penyumbatan di bahagian otak yang menyebabkan lumpuh seluruh badan dan akhirnya koma. Namun, keadaannya semakin serius memandangkan badannya kian mereput dan membusuk akibat jangkitan kuman walaupun masih bernyawa. Menurut para doktor lagi, sekiranya perlu, mereka terpaksa memotong bahagian-bahagian yang mereput untuk mengelakkannya menjadi semakin parah.
Beginilah balasan dunia dari Allah SWT kepada orang yang telibat memimpin para tentera untuk menyerang Sinai dan Lebanon. Dia jugalah yang menyembelih para tawanan Mesir.Saat ini dia tidak sedar sama sekali dan tidak mengetahui apa yang belaku di sekelilingnya. Sebagai balasan dan iktibar, Allah SWT memperlihatkan kepada kita keadaan Sharon laknatullah yang suka menumpahkan darah ini dengan azabnya iaitu membusuknya jasad sedangkan ia masih hidup. Bangkai bernyawa....

Wallahuallam...

GETAH RAMBUT DARI KULIT KHINZIR DI KEDAI SINMA SELURUH MALAYSIA


Penulis:wallahualam...

Wednesday, February 16, 2011

PANAS : SENIBINA PUTRAJAYA - ILLUMINATI DAN FREEMASON?


Senibina Freemason Di Malaysia.Kalau kita melihat senibina tempat-tempat menarik di Malaysia ini, sebenarnya ada sesuatu yang terselindung. Kepada yang tidak meminati ataupun percaya kepada teori Konspirasi Freemason, maka abaikanlah gambar-gambar di bawah ini tanpa perlu membuang masa anda yang berharga itu.Semenjak Google Earth berada di alam siber beberapa tahun lalu, pelbagai penemuan yang memeranjatkan dijumpai. Di Malaysia khususnya, kita pernah dikejutkan dengan penemuan satu tanda salib yang besar berada di atas bumbung bangunan perpustakaan Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM) di Terengganu.Siapakah arkitek yang merekabentuk bangunan tersebut dan apakah tujuannya, belum terjawab sehingga kini.


Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM), Terengganu..
Pada ketika ini, bangunan ini telah dikaburkan jika dilihat melalui Google Maps. Mungkin kerana sudah terkantoi.


Bukti: http://wikimapia.org/1620361/Kusm-Cross


Kini kita beralih untuk melihat senibina yang benar-benar mengejutkan umat Islam di negara ini. Senibina Freemason yang ditemui melalui Google Earth terhadap pusat pemerintahan negara, Putrajaya.

PutrajayaVatican City & Putrajaya (perhatikan simbol mata)Lagi gambar..


Di Alamanda, PutrajayaYang ini jelas "mata"nya

Ok kita beralih kepada Obelisk pula.Mengapakah Obelisk (Tiang) dibina sebagai mercu tanda? Apakah mercu tanda senibina Islam? Adakah tiang?Apakah Freemanson???Akan penulis ceritakan sedikit masa lagi..ada kaitan dengan zionis Israel dan amerika.Siapa Dajjal?????...

HUJAH MENOLAK PENGGUNAAN KALIMAH-BHG AKHIR

Hujah-hujah Tambahan


Sebagai tambahan kepada hujah-hujah tadi, empat persoalan dikemukakan

terhadap Gereja Katolik berhubung tuntutan mereka yang memerlukan jawapan

bagi umat Islam di Malaysia iaitu:

a) Mengapa Gereja Katolik tidak menggunakan kalimah asal bagi tuhan

sebagaimana yang terkandung dalam bahasa asal kitab mereka? Mengapa

nama tuhan perlu diterjemah sedangkan nama tuhan adalah satu kata nama

khas yang sepatutnya digunapakai tanpa mengira bahasa pertuturan si

penganut agama. Bukankah kalimah tuhan dalam Bible berbahasa Ibrani

ialah Elohim, El, Eloh atau Elah?

b) Mengapa masih wujud percanggahan antara penganut Kristian tentang

gelaran kepada tuhan? Pada Ogos 2007, seorang paderi Roman Katolik di

Belanda, Tiny Muskens, telah membuat seruan supaya penganut Kristian

menggunakan kalimah ‘Allah’. Bagaimanapun seruan tersebut telah

mendapat bantahan daripada penganut Kristian sama ada dalam kalangan

Protestan mahupun Katolik. Presiden Liga Katolik Bagi Hak Agama dan

Sivil telah membantah saranan tersebut dalam kenyataannya, “Bishop

Martinus Tiny Muskens can pray to “Allah” all he wants, but only

10

addlepated Catholics will follow his lead. It is not a good sign when

members of the Catholic hierarchy indulge in a fawning exchange with

Muslims, or those of any other religion”14. Manakala Pengerusi General

Synod of the Dutch Protestant Church, Gerrit de Fijter juga menolak

cadangan Muskens supaya penganut Kristian menggunakan kalimah ‘Allah’,

beliau berkata, “I applaud every attempt to encourage dialogue with

Muslims, but I doubt the sense of this maneuver”15.

Di samping itu, terdapat artikel berbahasa Arab tulisan Izzat Andrews,

seorang penganut Kristian Koptik di Mesir berjudul ‘Allah bukan tuhan

agama Kristian dan Yahudi’. Beliau mengatakan bahawa kalimah ‘Allah’

hanya berasal daripada penggunaan orang Jahiliyyah yang merujuk kepada

tuhan bulan. Ia tidak pernah termaktub dalam kitab-kitab Yahudi mahupun

Nasrani. Tuhan bagi agama Kristian ialah Elohim16. Kenyataan-kenyataan di

atas jelas menunjukkan bahawa penggunaan kalimah ‘Allah’ bagi agama

Kristian masih menjadi suatu polemik dalam kalangan agamawan Kristian.

Oleh itu apa hujah Gereja Katolik di Malaysia untuk mempertahankan

penggunaan kalimah ‘Allah’ sedangkan ia sendiri belum dimuktamadkan

oleh Kristian di peringkat dunia?

c) Sebagaimana hujah yang telah dikemukakan sebelum ini, penjajah Kristian

yang datang ke Tanah Melayu mempunyai dua matlamat utama. Antaranya

ialah untuk menyebarkan agama Kristian ke seluruh rantau ini. Laporan

Bernama yang dipetik dari majalah The Minaret terbitan Pusat Islam

California mengatakan pendakyah Kristian menjadikan Malaysia antara

negara sasaran bagi satu gerakan Kristianisasi yang digelar “Window 10/40”.

Ini kerana Malaysia salah satu negara yang terletak di antara garis lintang 10

dan 40 di peta dunia17. Malah dalam satu laporan, Jabatan Agama Islam

Johor bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah merampas

250 judul buku mengenai ajaran Kristian dalam bahasa Melayu. Buku-buku

tersebut menggunakan judul seperti Kaabah, Wahyu Ilahi dan Mengenal

Rasul. Sekali pandang kepada tajuk-tajuknya ia seperti taktik untuk cuba

menarik minat orang-orang Islam membaca buku-buku ini18. Oleh itu, apa

jaminan Gereja Katolik untuk mengatakan bahawa penggunaan kalimah

‘Allah’ hanya terbatas buat penganut Kristian dan bukan terhadap umat

Islam?

d) Adakah Gereja Katolik bersetuju sekiranya dikatakan bahawa fakta-fakta

tentang tuhan di dalam Bible itu tidak sejelas dan setepat al-Quran malah

bercanggah antara satu sama lain. Sebagai contoh, terdapat ayat di dalam

Bible yang merujuk kepada ke-Esaan tuhan seperti di dalam Perjanjian

Lama yang menyebut; Ingatlah wahai bangsa Israel! Tuhan satu-satunya

14 http://www.foxnews.com/story/0,2933,293394,00.html. Dilayari pada 8 Jun 2008.

15 http://www.news.com.au/story/0,23599,22254040-13762,00.html. Dilayari pada 8 Jun 2008.

16 http://www.coptichistory.org/new_page_197.htm

17 Berita Harian, 4 Februari 1997

18 Utusan Malaysia bertarikh 3 Februari 1997


ialah Allah kita.

19Bagaimanapun di tempat yang lain banyak ayat yang

menyanggah ke-Esaan tuhan seperti di dalam Perjanjian Baru; Setelah

semua orang dibaptis, Jesus juga dibaptis. Ketika Dia berdoa, langit

terbuka, dan Roh Allah berwujud burung merpati turun ke atas-Nya. Lalu

terdengar satu suara dari Syurga mengatakan: “Engkaulah Anak-Ku yang

Aku kasihi. Engkau menyenangkan hatiKu.”20Sedangkan fakta-fakta tentang

Allah di dalam al-Quran amat konsisten dan tidak pernah berubah-ubah.

Surah al-Ikhlas menyebut dengan jelas siapakah ‘Allah’ yang sebenar. Allah

SWT berfirman:

Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah yang

Maha Esa; “Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon

sebarang hajat; “ Ia tidak beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; “Dan

tidak ada sesiapapun yang setara denganNya”.

Sehubungan itu, al-Quran mengajar umat Islam apabila berlaku

pertembungan antara Islam dengan ahli kitab (Yahudi dan Kristian),

menjadi tanggungjawab umat Islam menyeru mereka supaya menerima

konsep ‘Allah’ sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran tersebut. Allah

SWT berfirman berkenaan hal ini di dalam surah Ali Imran ayat 64:


Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad): “Wahai Ahli Kitab, marilah

kepada satu Kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita

semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan

denganNya sesuatu jua pun; dan jangan pula sebahagian dari kita

mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang

dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah”. Kemudian jika mereka (Ahli

Kitab itu) berpaling (enggan menerimanya) maka katakanlah kepada mereka:

“Saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam”.

Persoalannya adakah Gereja Katolik bersedia untuk mempertimbangkan

seruan al-Qur’an untuk menggunakan kalimah ‘Allah’ dengan merujuk

kepada hakikat yang sama iaitu Tuhan Yang Maha Esa tanpa sebarang

sekutu bagi-Nya?

19 Rujuk Al-Kitab, The Bible Society Of Malaysia, Perjanjian Lama Buku Ulangan bab 6 ayat 4

20 Rujuk Al-Kitab, The Bible Society Of Malaysia, Perjanjian Baru Lukas bab 3 ayat 21 dan 22

12

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama

Islam Malaysia kali ke-82 yang bersidang pada 5 hingga 7 Mei 2008 memutuskan

bahawa penggunaan kalimah Allah adalah khusus buat agama dan umat Islam

sahaja.

Pandangan Tokoh Ulama Luar Negara

Pandangan Wakil al-Azhar (Timbalan Syeikh al-Azhar) dan Ketua Lajnah

Dialog Antara Agama al-Azhar, Fadhilat al-Syeikh Abdul Fattah ‘Allam

Beliau berpendapat bahawa tindakan kerajaan Malaysia menegah penggunaan

kalimah Allah dalam kalangan bukan Islam adalah tepat. Ini kerana kalimah Allah

tidak boleh disamaertikan dengan kalimah Rabb yang membawa makna Yang

Mewujudkan. Sebagaimana maklum penganut bukan Islam menamakan sebarang

tuhan yang mereka sembah seperti batu, haiwan, matahari dan lain-lain sebagai

Allah. Hal ini sudah tentu amat tidak wajar sama sekali dan menyalahi maksud

kalimah Allah itu sendiri sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur’an dan al-

Hadith21.

Pandangan Penasihat Undang-undang Kementerian Kehakiman Arab Saudi,

Syeikh Abdul Muhsin al-‘Abikan

Beliau berpendapat bahawa pendekatan Kerajaan Malaysia ini adalah bertujuan

untuk mengelakkan daripada penyalahgunaan nama ‘Allah’ melainkan hanya

kepada Yang Maha Pencipta (tuhan yang sebenar ). Ia kerana terdapat agamaagama

lain yang juga menggunakan kalimah Allah bagi agama mereka sedangkan

mereka adalah penyembah berhala, oleh itu nama ‘Allah’ tidak sepatutnya

digunakan bagi menggambarkan tuhan-tuhan yang selain-Nya22.

Tokoh Pergerakan Perlembagaan Islam (Islamic Constitutional Movement)

Kuwait, Syeikh Abdul Hamid al-Ballali

Beliau menyokong penuh keputusan kerajaan Malaysia untuk tidak membenarkan

penganut bukan Islam menggunakan kalimah Allah sebagai panggilan bagi tuhan

mereka. Beliau beralasan bahawa keputusan tersebut amat signifikan bagi

memelihara maksud istilah sebenar bagi kalimah Allah. Umat yang gagal

memelihara istilah-istilah agamanya adalah umat yang leka. Sedangkan Allah

SWT telah mengangkat umat ini sebagai sebaik-baik umat.

Menurutnya lagi umat Islam perlu sedar banyak istilah-istilah yang berasal

daripada Islam pada hari ini telah cuba dieksploitasi, disalahguna atau

dipesongkan maknanya oleh pihak tertentu. Ianya seperti istilah ‘syahid’ yang

juga digunapakai bagi penganut bukan Islam. Istilah ‘riba’ yang ditukarkan

21 Kenyataan ini dibuat oleh beliau ketika penulis menghadiri Kursus Pengendalian Fatwa dan

Pengurusan Dakwah dari Mei-Julai 2009.

22 Fail Cawangan Aqidah JAKIM.


kepada ‘faedah bank’. Istilah ‘khamar’ yang ditukarkan kepada ‘minuman rohani’.

Istilah ‘liwat’ yang ditukarkan kepada istilah ‘hubungan sesama jenis’.

Persoalannya adakah umat Islam sedar tentang fenomena ini sebagaimana

kesedaran yang dipamerkan oleh Kerajaan Malaysia?23

Keputusan Kerajaan

Keputusan mesyuarat Kabinet bertarikh 16 Mei 1986 juga telah memutuskan

bahawa perkataan Allah adalah termasuk antara kalimah-kalimah yang dilarang

penggunaannya oleh mereka yang bukan beragama Islam. Malah penggunaan

kalimah Allah, Baitullah, Solat dan Kaabah telah pun diwartakan hanya eksklusif

buat umat Islam sahaja di bawah Warta P.U (A) 15/82 dan pekeliling KKDN.

S.59/3/6/A bertarikh 5 Disember 1986. Manakala Jemaah Menteri yang

bermesyuarat pada 3 Januari 2008, memutuskan untuk mengekalkan larangan

tersebut sebagaimana yang pernah diputuskan pada 18 Oktober dan 1 November

2006.

Kesimpulan

Berdasarkan hujah-hujah yang telah dinyatakan, tiada sebab untuk kerajaan

membenarkan penggunaan kalimah ‘Allah’ kepada pihak Kristian. Malah

keputusan kerajaan adalah selari dengan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan

yang menobatkan Islam sebagai agama bagi Persekutuan. Umat beragama di

Malaysia telah sedia maklum bahawa sebarang isu yang berkaitan dengan Islam

sama ada secara langsung atau tidak seharusnya menghormati kedudukan

istimewa agama Islam dan umat Melayu Islam di negara ini.


Dipetik dari Fail Cawangan Aqidah JAKIM.

Tuesday, February 15, 2011

HUJAH MENOLAK PENGGUNAAN KALIMAH-SAMB BIL 2

Hujah-hujah Menolak Alasan Pihak Gereja Katolik


Alasan pertama: Mendakwa mereka mengikut Bible. Bible dalam bahasa

Melayu menggunakan ‘Allah’ sebagai terjemahan istilah God dan ‘Tuhan’

sebagai terjemahan untuk istilah Lord.

Hujah-hujah Menolak:

a) Kalimah ‘Allah’ adalah kata nama khas berasal daripada bahasa Arab.

Kalimah ini tidak boleh digunakan dalam bentuk atau makna-makna lain.

Menurut nahu Arab, kalimah ini tidak boleh diumum, dikecil, dilelaki,

diperempuan atau diterbitkan nama-nama lain daripadanya. Kalimah ‘Allah’

adalah bebas dari segi struktur nahu dan maknanya dari segala korupsi. Kita

tidak boleh memanipulasikannya dengan apa cara sekalipun dalam bahasa

asalnya. Dari segi struktur linguistik, kalimah ‘Allah’ lebih superior

daripada apa jua perkataan daripada apa jua bahasa dalam memelihara dan

mempertahankan makna ke-Esaan dan keunikan satu-satunya Tuhan yang

layak disembah 2 . Oleh kerana itu, umat Islam tidak sekali-kali

menterjemahkan ‘Allah’ kepada apa jua bahasa melainkan dikekalkan

lafaznya yang asal iaitu ‘Allah’.

2 _______(1990), Mengapa Kalimah Allah?, Bahagian Hal Ehwal Islam, JPM KL, hal. 32-33.

3

b) Di peringkat antarabangsa, penggunaan kalimah ‘Allah’ dari segi istilah

adalah amat sinonim dengan agama dan umat Islam. Ia diiktiraf oleh kamuskamus

serta eksiklopedia terkemuka di dunia. Antaranya:

i. Kamus Oxford - Allah : Name of God among Muslims3.

ii. Eksiklopedia Britannica - Allah : “God”, the one and only God in

the religion of Islam4.

iii. Eksiklopedia Katolik - Let it be noted that although Allah is an

Arabic term, it is used by all Moslems, whatever be their language,

as the name of God5.

c) Dalam konteks Malaysia kalimah ‘Allah’ tidak diterjemahkan kepada

bahasa Melayu atau bahasa Malaysia malah ia dikekalkan tanpa terjemahan.

Oleh itu kalimah ‘Allah’ di Malaysia adalah merujuk terus kepada makna

yang terkandung di dalam teks al-Quran tanpa pengubahsuaian pada lafaz

(terjemahan) mahupun maksud kalimah tersebut. Ini terbukti sebagaimana

definisi ‘Allah’ yang kemukakan oleh Kamus Dewan Edisi Empat:

Allah : Ar (Asal bahasa Arab) Tuhan (Yg Esa); ~ azzawajalla Tuhan Yg

Maha Baik dan Maha Mulia; ~ subhanahu wa taala terpujilah Tuhan yg

Maha Tinggi6.

Kamus Pelajar pula mendefinisikan kalimah ‘Allah’ seperti berikut:

Tuhan Yang Maha Esa, Yang bersifat dengan sifat-sifat Yang Maha

Sempurna dan Yang mencipta alam ini7.

Oleh itu kalimah ‘Allah’ tidak boleh dianggap sebagai terjemahan tuhan

dalam bahasa Melayu atau ‘god’ dalam bahasa Inggeris kerana ia adalah

lafaz bahasa Arab yang dikekalkan sebagai mematuhi kitab suci umat Islam

yang telah membudaya dalam masyarakat Islam dan dimaklumi sebaiknya

oleh bukan Islam di negara ini.

d) Perbuatan pihak Gereja Katolik menterjemahkan perkataan ‘god’ kepada

‘Allah’ juga tidak menepati istilah yang digunapakai oleh masyarakat di

negara ini. Perkataan ‘god’ menurut Kamus Dewan Inggeris-Melayu ialah:

n 1. male deity, dewa, tuhan; (archaic) betara: the Greek ~s, dewadewa

Yunani; 2. idol, berhala, patung; 3. so., st. deified, tuhan: money

3 A.S Hornby(1985), Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English, Oxford

University Press, Great Britain, p. 23.

4 http://www.britannica.com/eb/article-9005770/Allah. Dilayari pada 8 Jun 2008.

5 http://www.newadvent.org/cathen/01316a.htm. Dilayari pada 8 Jun 2008.

6 http://sbmb.dbp.gov.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp.aspx. Dilayari pada 8 Jun

2008.

7 Ibid.

4

has become his ~, wang telah menjadi tuhan baginya; make a ~ of /so.,

st/, bertuhankan /sso, sst/; 4. G~, Tuhan; (in Islam) Allah8.

Takrifan ini dibuat oleh Kamus Dewan berdasarkan budaya yang menjadi

amalan masyarakat di negara ini. Ini bermakna ‘god’ bagi selain Islam

diterjemahkan sebagai dewa dan tuhan. Manakala ‘God’ (huruf ‘g’ besar) ia

digunakan sebagai kata ganti nama yang merujuk kepada ‘Allah’ dan bukan

terjemahan bagi kalimah ‘Allah’ dalam bahasa Inggeris (seperti pada takrif

no. 4 di atas). Ia seperti juga umat Islam menggunakan huruf besar untuk

setiap huruf pertama bagi kata-kata ganti nama yang lain apabila merujuk

kepada ‘Allah’ seperti Aku, Kami, Dia dan Engkau.

e) Bible bahasa Melayu yang didakwa sebagai rujukan kepada penggunaan

kalimah ‘Allah’ juga tidak boleh diterima berdasarkan faktor kredibiliti

penterjemahan dan perundangan Malaysia. Maksud kredibiliti

perterjemahan iaitu sehingga kini tidak diketahui pihak berautoriti yang

terlibat dalam penterjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu (misalnya

adakah Dewan Bahasa dan Pustaka dirujuk dalam hal ini?). Tambahan pula,

faktor perundangan menegah penggunaan kalimah-kalimah tertentu yang

menjadi hak eksklusif umat Islam untuk digunakan oleh bukan Islam. Oleh

itu alasan yang mengatakan mereka merujuk kepada Bible bahasa Melayu

adalah tertolak dengan sendirinya kerana kesahihan penterjemahan Bible

tersebut boleh dipertikai.

Alasan kedua: mendakwa bahawa mulai awal abad ke-19, para penganut Katolik

di Malaya telah pun memiliki buku-buku doa dalam bahasa Melayu dan perkataan

‘Allah’ telah digunakan sebagai terjemahan kepada istilah God. Para penganut

Katolik Malta juga menggunakan perkataan ‘Allah’ untuk merujuk kepada Tuhan

dan demikian juga masyarakat Kristian di Indonesia, Pakistan dan Asia Barat.

Hujah-hujah Menolak

a) Alasan ini adalah bertitik tolak daripada sejarah kedatangan mubaligh

Kristian ke Tanah Melayu dan Nusantara. Sejarah telah mencatatkan antara

misi utama kedatangan penjajah Barat ke Asia Tenggara adalah untuk

mengaut hasil bumi dan menyebarkan agama Kristian ke seluruh rantau ini.

Antara usaha-usaha yang giat dilakukan oleh para mubaligh ini ialah

menterjemahkan Bible ke dalam bahasa penduduk tempatan termasuk

menjalankan upacara keagamaan dalam bahasa yang difahami oleh

masyarakat setempat.

Sebagai contoh, terjemahan Bible oleh Dr. Mekhior Leidekler dalam tahun

1733, telah diterima sebagai satu hasil terjemahan yang standard dan

digunakan dengan meluas pada abad ke-18 dan ke-19 di Semenanjung

Tanah Melayu dan Indonesia9. Kegiatan menterjemah Bible ini telah terus

8 http://sbmb.dbp.gov.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp.aspx. Dilayari pada 8 Jun

2008.

9 Neill,S(1956). Colonialism and Christian Missions. London: Lutterworth Press, hal. 77.

5

meningkat dengan munculnya penjajah Inggeris di Tanah Melayu selepas

menguasai Pulau Pinang pada tahun 1786 dan Melaka pada tahun 1795.

Stamford Raffles ialah seorang tokoh penjajah Inggeris yang terlibat secara

langsung dalam kegiatan mengembangkan agama Kristian menerusi

kegiatan menyebar terjemahan kitab Bible.

Dalam tahun 1852 versi terjemahan dalam tuliasan rumi dan jawi diterbit

dan disebarkan dengan meluas di Tanah Melayu. Stamford Raffles juga

merupakan seorang penyokong kuat usaha para mubaligh Protestant dari

Pertubuhan Mubaligh London yang berhasrat untuk mendirikan pusat

percetakan di Melaka, Pulau Pinang, Singapura dan Betawi. Selain

mencetak terjemahan Bible, kegiatan percetakan ini juga menerbitkan

majalah-majalah Melayu yang mengandungi pelbagai bidang ilmu

pengetahuan yang diselitkan dengan propaganda Kristian dengan bertujuan

pengembangan agama di Tanah Melayu. Sekitar tahun 1821 – 1905 pelbagai

majalah diterbitkan seperti Buletin Arifin, Cermin Mata, Sahabat dan Warta

Melayu10.

Kegiatan menyebarkan bahan propaganda Kristian ini kemudiannya telah

disertai oleh para paderi Protestant dari Amerika Syarikat yang mewakili

Lembaga Pesuruhjaya-pesuruhjaya Amerika di Luar Negeri (The America

Board of Commisioners of Foreign Missions)11.

Kesemua fakta ini menunjukkan ada alasan yang nyata untuk kerajaan tidak

membenarkan pihak Kristian pada hari ini menggunakan kalimah ‘Allah’ di

dalam Bible bahasa Melayu. Ini kerana terjemahan tersebut tidak

melambangkan literature sebenar doktrin agama Kristian sebaliknya bahasa

hanya dieksploitasi sebagai perantara untuk menyebarkan dakyah Kristian.

b) Percubaan untuk membandingkan Malaysia dengan negara-negara lain yang

menggunakan kalimah ‘Allah’ bagi merujuk kepada ‘god’ juga tertolak. Ini

kerana setiap bahasa yang digunakan oleh setiap bangsa di negara tertentu

mempunyai sejarah dan kebudayaan yang berbeza. Dalam kes ini latar

belakang bahasa Melayu yang digunakan oleh penduduk Malaysia lahir

daripada rahim agama Islam dan kebudayaan Melayu – budaya Melayu itu

sendiri terhasil daripada agama Islam. Oleh itu, ia wajib mencerminkan

kelaziman Melayu yang berpunca daripada agama Islam. Ini sudah tentu

berbeza dengan latar belakang bahasa Melayu yang terdapat di Indonesia

dan Singapura.

c) Berkenaan penggunaan kalimah ‘Allah’ oleh penganut Kristian di Asia

Barat juga tidak boleh dijadikan hujah. Bangsa Arab bukan Islam

sememangnya telah lama menggunakan kalimah ‘Allah’ berdasarkan faktor

teologi dan kebudayaan yang telah sedia wujud di Asia Barat. Perkara ini

dijelaskan sendiri oleh al-Quran apabila al-Quran datang untuk menjernih

10 Ibid, hal. 180-181.

11 Ibid.

6

dan menyucikan semula penyalahgunaan maksud kalimah ‘Allah’ yang

digunapakai oleh golongan Jahiliyyah dan ahli kitab yang terdiri daripada

Yahudi dan Nasrani.

d) Dalam konteks etimologi dan semantik pula, alasan Gereja Katolik untuk

merujuk kepada masyarakat Kristian Arab adalah tersasar jauh. Mereka

tidak boleh membandingkan apa yang berlaku kepada Kristian Arab dengan

Kristian di Malaysia. Apa yang berlaku di negara-negara Arab ialah pihak

Kristian Arab menterjemahkan Bible daripada bahasa Suryani (Syria/Syam)

atau Aramik dan bahasa Ibrani (Hebrew) kepada bahasa Arab. Perlu

diketahui bahasa Arab, Aramik dan Ibrani berada dalam rumpun bahasa

yang sama iaitu rumpun Semitik. Oleh itu, Kristian Arab mempunyai hak

untuk berhujah bahawa kalimah ‘Allah’ berkemungkinan berasal daripada

nama asal tuhan mereka dalam bahasa Aramik atau Ibrani. Tetapi apa pula

rasional pihak gereja Kristian untuk menterjemahkan ‘god’ dalam Bible

bahasa Inggeris kepada ‘Allah’ dalam Bible bahasa Melayu? Bukankah

kedua-duanya adalah dua rumpun bahasa yang jauh berbeza dari segi

etimologi dan semantik bahkan suasana yang membudayai penggunaan

bahasa-bahasa itu?

Alasan ketiga: Mendakwa ayat-ayat al-Qur’an sendiri telah menunjukkan

bahawa golongan bukan Islam juga telah menggunakan lafaz Allah.

Hujah-hujah menolak:

a) Antara ayat yang sering dirujuk oleh pihak gereja Katholik ialah surah al-

‘Ankabut ayat 61:


Maksudnya: Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya

kepada mereka (yang musyrik) itu: “Siapakah yang menciptakan langit dan

bumi dan memperjalankan matahari dan bulan?” Sudah tentu mereka akan

menjawab: “Allah”. Maka mengapa mereka terpedaya?.

Begitu juga surah al-Ma’idah ayat 73:Maksudnya: Demi sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata:

“Bahawasanya Allah ialah salah satu daripada tiga tuhan”. Padahal tiada

Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika

mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orangorang

yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak

terperi sakitnya.

Kedua-dua ayat tadi sebenarnya tidak boleh menjadi hujah bagi golongan

bukan Islam untuk menggunakan kalimah ‘Allah’. Ia berdasarkan alasanalasan

berikut:

i. Dalam surah al-‘Ankabut ayat 61, al-Qur’an hanya merakamkan

sejauhmana kefahaman masyarakat Arab Jahiliyyah menggunakan

kalimah ‘Allah’. Ia bukan untuk mengiya atau membenarkan

penggunaan tersebut. Sebaliknya ia mahu menjelaskan bagaimana

kalimah ‘Allah’ sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Islam.

Daripada informasi ayat-ayat seperti ini, al-Qur’an menjelaskan orang

Arab Jahiliyyah hanya mengenal Allah sebagai (1) pencipta langit dan

bumi; (2) yang memudahkan peredaran matahari dan bulan; (3) yang

menurunkan air dari langit; dan (4) tempat menggantungkan harapan.

Konsep ini jelas bertentangan dengan konsep ‘Allah’ yang sebenar

iaitu sebagai Zat yang wajib disembah dan tidak dipersekutukan12.

ii. Manakala surah al-Ma’idah ayat 73 pula tidak boleh menjadi alasan

kepada pihak Kristian untuk menggunakan kalimah ‘Allah’. Ini

kerana Allah SWT sendiri menafikan golongan yang mengatakan Zat-

Nya itu satu oknum daripada tiga oknum (triniti). Malah mereka

dianggap kafir13. Ini bermakna sebutan ‘Allah’ yang keluar dari lidah

golongan Kristian itu adalah sia-sia dan tiada nilai di sisi Allah kerana

ia tidak merujuk kepada kalimah ‘Allah’ yang sebenar. Sebagaimana

maklum, kalimah ‘Allah’ merujuk kepada zat (esensi) yang

dinamakan. Sebagai perumpamaan mudah, perkataan ‘kereta’ adalah

merujuk kepada kenderaan bermotor. Oleh itu, tiada makna bagi orang

yang menggunakan perkataan ‘kereta’ untuk merujuk kepada alat

menjahit pakaian. Sekiranya ia masih menggunakan perkataan ‘kereta’

tetapi merujuk kepada alat yang salah, ini bermakna penggunaan

perkataan itu adalah sia-sia dan tidak bermakna.

b) Menjadikan al-Quran sebagai rujukan untuk menyokong alasan golongan

bukan Islam menggunakan kalimah ‘Allah’, bukanlah satu alasan bagi

Gereja Katolik tetapi hujah bagi umat Islam. Ia melambangkan kegagalan

Gereja Katolik untuk berhujah berasaskan teks asal kitab agama mereka.

Bagi umat Islam, ini menjadi bukti bahawa al-Quran merupakan kitab suci

yang memiliki fakta-fakta yang utuh dan konsisten. Ia juga menjadi bukti

bahawa Gereja Katolik menggunakan al-Quran sebagai sumber paling

12 Tafsir Ibn Kathir, j. 6, hal. 403.

13 Tafsir al-Tabari, j. 10, hal. 482.

8

dipercayai untuk mengakui ‘Allah’ sebagai nama tuhan berbanding berhujah

berdasarkan perbahasan sejarah dan ilmu bahasa. Oleh yang demikian,

fakta-fakta mengenai ‘Allah’ sepertimana yang dibentangkan oleh al-Quran

juga hendaklah diterima.

Atau adakah Gereja Katolik ingin mengatakan bahawa lafaz ‘Allah’ di

dalam al-Quran itu merujuk kepada lafaz Elohim dalam kitab asal mereka

berbahasa Ibrani? Jika kalimah ‘Allah’ dan Elohim itu merujuk kepada

hakikat yang sama, mengapa pula konsepnya berbeza. Al-Qur’an

mengatakan Allah itu Maha Esa dan tidak mempunyai anak sebaliknya

Gereja Katolik berpegang kepada konsep triniti. Ini sekaligus memberi

makna konsep ‘Allah’ di dalam Islam adalah amat konsisten sehingga umat

Islam tidak perlu menterjemahkannya kepada mana-mana bahasa dunia. Ia

berbeza dengan konsep ketuhanan agama Kristian yang tidak memiliki

sumber yang jelas dan konsisten sehingga memerlukan penterjemahan dan

pinjaman daripada bahasa lain.

Alasan keempat: Mendakwa bahawa segmen (terjemahan) dalam Bahasa

Malaysia diwujudkan untuk memenuhi keperluan kepelbagaian etnik dan bahasa

yang wujud di Malaysia sebagaimana yang wujud dalam populasi penganut

Katolik di Malaysia.

Hujah-hujah Menolak:

a) Alasan penterjemahan kepada Bahasa Malaysia sebagai lambang

kepelbagaian yang wujud dalam populasi masyarakat Kristian Katolik juga

tidak boleh diterima. Perlu diketahui bahawa bahasa Malaysia berasal

daripada Bahasa Melayu. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menyebut

Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia. Perlu

diingat bahawa ketika perlembagaan digubal, istilah “Malaysia” belum

wujud. Oleh itu, apabila kita merujuk kepada bahasa Malaysia ia sudah tentu

merujuk kepada bahasa Melayu yang sekaligus merujuk kepada masyarakat

Melayu Islam. Justeru peristilahan-peristilahan khusus yang telah menjadi

syiar dan perlambangan kepada masyarakat Melayu Islam sudah tentu tidak

sekali-kali boleh diubah konsepnya untuk diterap kepada satu budaya dan

agama yang lain.

b) Memaksakan penggunaan kalimah ‘Allah’ dalam kalangan Kristian Katolik

yang bertutur dalam bahasa Melayu di negara ini juga, secara logiknya

sudah pasti memberi kesan negatif terhadap konsep ketuhanan dalam agama

Kristian. Telah dimaklumi bahawa kalimah ‘Allah’ itu adalah kalimah yang

didominasi oleh umat Melayu Islam secara politik dan kebudayaan yang

terdiri daripada 60% penduduk Malaysia berbanding hanya 9.1% penganut

Kristian pelbagai mazhab. Bukankah dengan penggunaan peristilahan yang

sama bakal menimbulkan kecelaruan dalam kalangan penganut Kristian

berbahasa Melayu sendiri? Justeru, penterjemahan yang lebih tepat seperti

‘Tuhan’ sepatutnya digunakan oleh Gereja Katolik bagi menjamin

9

kepercayaan agama Kristian sentiasa terpelihara selain mengelakkan

kekeliruan.

Alasan kelima: Mendakwa kerajaan tidak mempunyai hak untuk campurtangan

di dalam urusan dalaman gereja berdasarkan hak yang diberi oleh Perkara 11(3a)

Perlembagaan Persekutuan.

Hujah-hujah menolak:

a) Alasan ini adalah tidak benar sama sekali. Sebaliknya kerajaan telah diberi

hak oleh Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 11(4) (untuk mengawal

atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama

antara orang-orang yang menganuti ugama Islam). Di bawah peruntukan ini

kerajaan (sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri) telah

menggubal undang-undang mengawal dan menyekat pengembangan agamaagama

bukan Islam terhadap umat Islam. Sebagai contoh Enakmen Kawalan

dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Negeri Terengganu 1980,

Seksyen 9 menyebut; (melarang seseorang (bukan Islam) daripada

menggunakan perkataan-perkataan tertentu baik dalam tulisan, ucapan atau

kenyataan untuk menggambarkan antaranya kepercayaan atau konsep manamana

agama bukan Islam. Perkataan-perkataan itu termasuklah Allah, Ilahi,

Rasul, Nabi, Wahyu, Iman, Imam, Syariah, Ulama, Dakwah, Ibadah, Injil

dan lain-lain). Peruntukan ini jelas menunjukkan bahawa menggunakan

kalimah ‘Allah’ sebagai terjemahan kepada perkataan ‘god’ di dalam Bible

adalah menyalahi undang-undang yang sedang berkuatkuasa di negara ini.


Oleh itu, ia tidak boleh disifatkan sebagai urusan dalaman gereja.
 
bersambung....

HENTIKAN FESYEN LUCAH INI!!! (Tudung + Leggings)


Penulis : Ntah apa-apa fesyen ni..

Thursday, February 10, 2011

HUJAH MENOLAK PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH BAH 1

HUJAH MENOLAK PENGGUNAAN KALIMAH


‘ALLAH’ OLEH KRISTIAN1

Mohd Aizam bin Mas’od

Cawangan Aqidah

Bahagian Penyelidikan

Abstrak

Isu tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di negara ini

seharusnya ditangani dengan bijak. Perbincangan ilmiah dengan memahami

maksud tersurat dan tersirat terhadap tuntutan ini harus diselami oleh semua

pihak. Kalimah Allah merupakan kalimah suci yang melambangkan Islam itu

sendiri. Umat Islam semestinya mempertahankan penggunaan kalimah ini agar

tidak tersasar dari maksud sebenar. Ia adalah kewajipan bagi umat Islam dalam

mempertahankan kesucian Islam itu sendiri.

Pendahuluan

Pada 31 Disember 2007, pengarang akhbar Herald-The Catholic Weekly, Paderi

Lawrence Andrew menyatakan bahawa pihak Kementerian Dalam Negeri (KDN)

telah memperbaharui permit penerbitan akhbar itu tanpa larangan menggunakan

kalimah 'Allah'. Bagaimanapun kerajaan menegaskan bahawa larangan

penggunaan kalimah ‘Allah’ masih kekal. Pada 3 Januari 2008, kabinet

mengekalkan larangan bagi semua agama kecuali Islam daripada menggunakan

kalimah ‘Allah’ dalam penerbitan akhbar masing-masing. Sebelum ini Kabinet

telah memutuskan keputusan yang sama dalam mesyuarat pada 18 Oktober dan 1

November 2006. Pada 19 Mac 2008, Gereja Katolik telah memohon di

Mahkamah Tinggi untuk melakukan semakan kehakiman terhadap larangan

penggunaan kalimah ‘Allah’. Pada 5 Mei 2008, Mahkamah Tinggi (Bahagian

Rayuan dan Kuasa-Kuasa Khas) telah membuat keputusan membenarkan

permohonan Gereja Katolik untuk membuat semakan kehakiman (undang-undang)

terhadap larangan menggunakan kalimah ‘Allah’ dalam penerbitan mingguan

Herald-The Catholic Weekly. Oleh itu, artikel ini digarap dalam rangka

menyediakan hujah menolak penggunaan kalimah ’Allah’ oleh penganut Kristian.

Alasan Gereja Katolik Menggunakan Kalimah ‘Allah’

Dalam akhbar The Sun bertarikh 24 Disember 2007, terdapat laporan bertajuk

‘Church leaders explain use of 'Allah'. Terdapat lima alasan utama yang

dikemukakan oleh laporan tersebut mengapa Gereja Katolik ingin meneruskan

1 Artikel ini telah diterbitkan di dalam Jurnal Penyelidikan JAKIM Bil. 21 Tahun 2008.

2

penggunaan kalimah ‘Allah’ di dalam akhbar terbitan mereka. Alasan yang

dikemukakan ialah seperti berikut:

a) Mendakwa mereka mengikut Bible. Bible dalam bahasa Melayu

menggunakan kalimah ‘Allah’ sebagai terjemahan istilah God dan ‘Tuhan’

sebagai terjemahan untuk istilah Lord.

b) Mendakwa bahawa mulai awal abad ke-19, para penganut Katolik di Malaya

telah pun memiliki buku-buku doa dalam bahasa Melayu dan kalimah

‘Allah’ telah digunakan sebagai terjemahan kepada istilah God. Para

penganut Katolik Malta juga menggunakan kalimah ‘Allah’ untuk merujuk

kepada Tuhan dan demikian juga masyarakat Kristian di Indonesia, Pakistan

dan Asia Barat.

c) Mendakwa ayat-ayat al-Quran sendiri telah menunjukkan bahawa golongan

bukan Islam juga telah menggunakan lafaz Allah.

d) Mendakwa bahawa segmen (terjemahan) dalam bahasa Malaysia

diwujudkan untuk memenuhi keperluan kepelbagaian etnik dan bahasa yang

wujud di Malaysia sebagaimana yang wujud di dalam populasi penganut

Katolik di Malaysia.

e) Mendakwa kerajaan tidak mempunyai hak untuk campurtangan dalam

urusan dalaman gereja berdasarkan hak yang diberi oleh Perkara 11(3)A

Perlembagaan Persekutuan.

Bersambung-----
khalid Samad @ gereja adalah pendu
kung kuat menyokong penggunaan kalimah Allah oleh Kristian.Siapakah beliau.Ahli Parlimen PAS rupanya.mengapa Pimpinan Pas senyap je..Parti yang menegakkan Islam ke atau Parti semata2 politik..

BAHAYA-MASJID AL-AQSA AKAN RUNTUH


BAITULMUQADDIS - Ketua Angkatan Pertahanan Daerah Baitumuqaddis, Yoram Lev-Ran memberi amaran bahawa satu bencana akan meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, lapor agensi berita Ahlu Bayt News pada Jumaat lalu.Menurutnya, masjid itu akan runtuh namun bila ia akan berlaku setakat ini masih belum diketahui.


Lev-Ran menyatakan satu pelan kecemasan telah disediakan setiap kali solat diadakan di masjid itu pada bulan Ramadan.
Menurutnya, pihaknya dan polis sentiasa berada dalam keada berjaga-jaga bagi menghadapi segala kemungkinan.


Namun, para pemerhati percaya kenyataan Lev-Ran itu merupakan satu ujian bagi mendapatkan reaksi penduduk Arab.


Rancangan untuk memusnahkan masjid itu sudah dilakukan oleh pembuat-pembuat keputusan Israel.


Bagaimanapun, masa yang sesuai sedang dicari untuk melaksanakannnya.


Kenyataan runtuhan masjid itu dibuat selepas kerja-kerja penggalian dilakukan di bawah tapak masjid berkenaan oleh pihak berkuasa dan arkeologi Israel. - Agensi

Wednesday, February 9, 2011

LAGI KES LOGO HALAL JAKIM DISALAHGUNA...


Petaling Jaya


Selangor

25 Nov 2010

11 pagi

Banyak lagi foto-foto menyusul

Ini adalah butiran kes di bawah. Entry ini khas buat renungan anda di hari Jumaat yang mulia ini.

Kali ini, satu lagi taktik mengelirukan umat Islam berjaya dibongkar.

Sebenarnya, ianya berlaku tanpa disedari oleh orang Islam kerana logo halal Jakim sebenarnya mempunyai nilai yang komersial yang amat tinggi sehingga mampu membuatkan peniaga mengaut keuntungan.

Kes yang dipaparkan ini menunjukkan , pelbagai alasan boleh diberikan oleh peniaga untuk cuba melepaskan diri dari tindakan undang-undang.


Perhatikan betul-betul logo Halal Jakim pada minuman Nescafe di papantanda itu.Tiada yang salah pada logo itu, malah Nescafe memang mempunyai kelulusan sijil Halal sejak sekian lama.


Lihat juga logo Halal Jakim pada susu dipapantanda itu – ia juga tiada kesalahan pada logo itu, kerana produk itu memang mempunyai kelulusan yang sah dan diperakui


Bagaimana pula udang itu?Siapakah pemilik udang itu, atau udang itu atas jenama apa?


Benar, udang boleh dimakan, hatta tanpa logo halalpun, kita tahu udang bukan haiwan yang haram dimakan.


Apabila ditanya, mengapa logo halal diletakkan pada Nescafe itu?


Jawapannya amat mudah , kanak-kanakpun boleh menjawab – sebab Nescafe memang disahkan halal oleh Jakim, maka logo halal diletakkan di situ.


Namun, apabila diajukan soalan – abistu, udang tu macamana? Apa jenama udang itu?


Anda masih tak faham maksud saya?


Maksudnya di sini – anda telah menggunakan logo halal milik pihak lain, tetapi di masa sama, anda memanipulasi logo itu untuk kepentingan anda.


Sekali imbas, tiada yang salah.


Tapi tahukah anda, dengan logo halal itu diletakkan di situ, seolah-olah memberikan gambaran kepada pengguna Islam, bahawa restoran anda mempunyai sijil halal malah tanpa ragu-ragu, datanglah menjamu selera di sini.


Masih tak faham? Suka hatilah, kerana ia memerlukan hati dan deria yang tajam untuk memahami maksud yang tersurat dan tersirat ini.


Seorang warga emas merangkap pesara sebuah syarikat swasta, sempat saya tanya (beliau enggan dirakamkan fotonya).


Dia mengakui, telah makan dan minum di restoran ini sejak bertahun-tahun lalu.


Semuanya kerana logo halal yang dipaparkan pada papantanda itu, sekaligus membuang rasa curiga dan was-wasnya untuk makan.


Akhirnya, setelah menyedari taktik itu, setelah kehadiran pihak berkuasa semasa serbuan ini, dia tidak akan lagi menjejakkan kaki di sini.


Restoran ini begitu maju, malah amat terkenal terutama kepada penduduk sekitar Petaling Jaya.


Dianggarkan, separuh dari pelanggannya setiap hari adalah orang Melayu, berugama Islam.Tidak pernah yang meletakkan perasaan curiga pada operasi restoran ini.


Namun, apabila sudah terang lagi bersuluh, ada yang tetap membutakan mata, hati dan perasaan untuk tetap menjadi pelanggan di sini.


Apakah yang terang, apakah yang lagi bersuluh itu?


Pemilik restoran ini sudah terang-terang bukan berugama Islam.


Kesemua pekerjanya juga bukan berugama Islam.


Malah difahamkan, sebahagian besarnya, bukan warganegara Malaysia.


Sebarang pengesahan sijil halal Jakim juga, tidak ada ditampal di mana-mana bahagian restoran ini.


Ya, restoran ini tidak menjual sebarang makanan berasaskan babi dan tiada juga arak.


Tetapi ia bukanlah sebagai sebab dan musabab untuk tidak menerangkan yang ada di depan mata.


Pemeriksaan juga menemui perkara ini – restoran ada memiliki sijil halal, tetapi dari pihak swasta yang sememangnya tidak pernah diiktiraf oleh Jakim @ kerajaan.


Mau tau lagi ? Sijil itu pula telahpun tamat sejak setahun lalu.
Atas kesalahan itu, pemilik dikenakan tindakan di bawah Seksyen 15 (1) Akta Perihal Dagangan 1972 yang boleh membawa hukuman maksimum sehingga RM250,000 jika sabit kesalahan.Dan semua logo-logo Halal itu diwajibkan tidak lagi dipamirkan di premis ini.


Ataupun, perlukah anda menyalahkan pihak berkuasa, Jakim, media atau ondscene, akan isu seperti ini, dan terpaksa saya padamkan lampu supaya anda tidak lagi perlu bersuluh – redah sahajalah apa yang ada di depan mata.


Mujurlah ada hamba Allah yang tergerak hati membuat laporan yang menjurus kepada risikan dan siasatan sehingga terbongkarnya perkara ini.


Jadi, adakah masih ada yang tidak faham akan taktik ini dan juga apakah sebenarnya peranan kita sebagai pengguna Islam untuk menjauhkan perkara sebegini?


Perlukah kita menyalahkan 100 peratus kepada peniaga sedangkan memang itu tugas peniaga untuk memperdaya anda yang sudah lama lalai dalam bab-bab ini, sebaliknya sibuk menyalahkan pihak lain.


Sebab itu, saya berani mengatakan, kita kena salahkan diri sendiri dahulu sebelum menuding jari kepada pihak lain.


Dalam teori ekonomi ianya ibarat DD = SS (Demand = Supply


Atau dalam bahasa mudah, tiada Permintaan, tiadanya Penawaran.
Soalan saya:


1- Perlu sangat kah saya dedahkan nama restoran ini – sedangkan anda sebenarnya tidak perlupun datang ke sini kerana bersepah lagi restoran yang tidak diragui statusnya untuk menikmati hidangannya.


2- Bagaimanakah status ayam dan puyuh ini? Adakah ia diperolehi dari sumber yang sah dan disembelih dengan cara Islam, atau?…3-Bersebelahan restoran ini, terdapat sebuah lagi restoran India, yang tiada sebarang logo halal. Tiada pelanggan Islam datang menjamu selera di situ. Mengapa?…Operasi ini diketuai Penolong Pengarah Hub Halal Jakim, Ustaz Mohd Amri Abdullah bersama anggota dan pegawai Jakim dan KPDNKK Selangor.


Entry ini selesai disediakan pada Jumaat, 26 Nov 2010, jam 3.35 pagiDIPETIK DARI E-MAIL : wan_pzm@yahoo.com ada sebarang mengenai halal haram bolehlah diemailkan ke e-mail tersebut

HATI-HATI TEH TARIK ADA LEMAK BABI

Name: E471 Category: Emulsifier Status: Depends Description: Manufactured from glycerin (see E422) and fatty acids, these are normally obtained from hydrogenated soya bean oil and as such may be genetically modified but the source maybe of animal origin aswell hence one must read the packaging to confirm suitable for vegetarians. Used where the foaming power of egg protein needs to be retained in the presence of fat and in baked goods as an 'anti-staling' agent where it prevents the loss of water from starches. Allegedly the most commonly used emulsifier in the food processing industry, it can be found in, amongst other foods, Black Forest gateau mix, cakes, hot-chocolate mix, aerosol creams, shaped crisps, quick custard mix, packet dessert topping, dehydrated potato, sponge puddings, sterilised, pasteurised and UHT cream, low-calorie cream and pasteurised low-fat cream, margarine and low fat spreads, and ice cream.
Name: E472e Category: Emulsifier Status: Depends Description: Consists of mixed glycerol esters of mono and diacetyltartaric acid and fatty acids of food fats prepared from esters of glycerol (see E422) with tartaric acid (see E334). It is made by the interaction of diacetyltartaric anhydride and mono and diglycerides. Its main use is as a dough conditioner in yeast raised bakery products such as bread although it also finds use in hot chocolate mix, gravy granules and frozen pizza.


http://www.guidedways.com/halalfoodguide.php?txtKeyword=471&selSearchType=ecodes&btnsubmit=Search

Tuesday, February 8, 2011

BOLEH KE SOLAT JUMAAT MCM NI???BAHAYA!!!! PERGI HAJI JANGAN MINUM AIR INI


Part of the efforts of the General Authority for Food and Drug Administration in terms of its oversight role to monitor all matters relating to the safety of products that fall within the tasks entrusted to it, and as directed by the High Commission of the Authority to do to make sure the commitment Bmoasfp Saudi Arabian Standards No. 409/2000 (m s G No. 1025) " bottled drinking water "as amended in particular with regard to the maximum allowable material bromate ( Click here for more on the bromate ) in bottled drinking water, the General Authority for Food and Drug Administration to withdraw a number of samples of bottled drinking water for local products and imported through different periods and for several batches of dates various production and assess the compliance of those standard, and proven to exceed the upper limit of the material by bromate standard Arabia to bottled drinking water for the following products:


Eastern water produced by the company of fresh water, Ltd. (Dammam)


Quba water produced by the company the city of water and juices, Ltd. (Medina)


Water dew produced by the company the city of water and juices, Ltd. (Medina)